Hướng dẫn chuẩn bị file upload?


Nếu bạn có 1 loại sản phẩm:

Bạn chỉ việc nén file thành 1 file duy nhất đặt tên cho sản phẩm đó.

Nếu bạn có từ 2 loại sản phẩm trở lên:

Bạn chọn hết file của sản phẩm thứ nhất, nén lại thành 1 file.zip và đặt tên theo sản phẩm. Ví dụ: name-card-thanh-binh.zip

Trường hợp file nén lớn hơn 5 mb, bạn chia nhỏ ra thành nhiều file nén có dung lượng nhỏ hơn 5 mb. Ví dụ: name-card-thanh-binh-1.zip, name-card-thanh-binh-2.zip, ..

Tương tự cho sản phẩm thứ hai, thứ ba... Ví dụ: mini-photo-book-aroma-thanh-binh.zip

CHÚ Ý: TÊN FILE PHẢI CÓ DẤU GACH NGANG GIỮA